Thema van mijn promotie-onderzoek is: Grip krijgen op moreel auteurschap van beginnende leraren in het primair onderwijs

Professioneel handelen van leraren vereist dat zij weten waarom zij iets doen en waarom zij de wijze waarop zij het doen wenselijk, waardevol of belangrijk vinden. Het bewust zijn van de eigen professionele waarden en drijfveren stelt leraren in staat om uit te leggen waarom hun werk ‘goed werk’ is. In mijn onderzoek typeer ik het proces van keuzes maken, reflectie en anticipatie op de praktische wijsheid (Onderwijsraad, 2013) als ‘moreel auteurschap’ (Tappan & Brown, 1989) om het initiatief van de leraar te benadrukken. Het is de leraar die ertoe doet.

Het onderzoek richt zich op het begrijpen van de kenmerken van moreel auteurschap van beginnende leraren en de wijze waarop en de mate waarin moreel auteurschap herkenbaar is in de narratieven van deze leraren.

Een viertal studies worden uitgevoerd.

In de eerste empirische studie is verkend welke kwesties beginnende leraren zich herinneren, verwoorden en duiden als kwesties die van invloed op de ontwikkeling van hun verantwoordelijkheid, bezorgdheid of het beeld van de eisen die zij ervaren. De vier kenmerkende situaties (zie het beroepsprofiel) worden in een interview van ongeveer 75 minuten met behulp van ontlokkende vragen besproken.  De studie heeft geresulteerd in een bijdrage aan het boek ‘Complexity in Education’.

In de tweede studie wordt het concept ‘moreel auteurschap’ uitgewerkt en wordt met de narratieven uit het eerste deelonderzoek getoond dat de zes onderscheiden taken van moreel auteurschap relevant zijn om nader te bestuderen.

In het derde onderzoek wordt een vragenlijst voor zelfonderzoek omtrent moreel auteurschap ontwikkeld en getest. Beginnende leraren en meer ervaren leraren wordt gevraagd de vragenlijst te maken. In november 2017 zal er op de AME-conferentie in St. Louis, USA verslag worden gedaan van de onderzoeksresultaten, waarna in het begin van 2018 het artikel zal worden aangeboden aan een Engelstalig Journal.

In het vierde onderzoek wordt geëvalueerd hoe de deelnemers aan het derde deelonderzoek, die het persoonlijke profiel Moreel Auteurschap hebben ontvangen,  het aangeboden profiel hebben gebruikt ten dienste van hun professionele ontwikkeling. De data die is geanalyseerd is enerzijds verzameld met een korte open vragenlijst en anderzijds door enkele diepte interviews over het persoonlijk profiel.

De verschillende deelonderzoeken leveren enerzijds publicaties voor internationale wetenschappelijke journals voor onderwijsonderzoek op en anderzijds enkele praktijkproducten die in opleiding en nascholing kunnen worden ingezet.

De verschillende gepubliceerde en aangeboden artikelen zullen gebundeld worden en als thesis voor deze promotiestudie worden gebruikt.

 

Terug